Cổ đông lớn thay đổi sở hữu tại VMG

Công ty Cổ phần truyền thông VMG công bố “Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn, nhà đầu tư năm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng” của Cổ đông lớn – Vũ Hạnh Quyên Chi tiết xem tại:Báo cáo thay đổi sở hữu của CĐ lớn_26.4.2024_Vũ Hạnh […]

Thông báo bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

THÔNG BÁO SỬA ĐỔI BỔ SUNG TÀI LIỆU HỌP DHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 lần 2 THÔNG BÁO BẦU BỔ SUNG TV HĐQT NHIỆM KỲ 2023-2027 lan 2 Tờ trình 10_Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Quy chế bầu cử bổ sung báo cáo tổng giám đốc Tờ trình 04_Thông […]

Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT

Công ty Cổ phần truyền thông VMG công bố đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 của Bà Nguyễn Thị Thùy Dương Chi tiết xem tại: Đơn từ nhiệm_Bà Nguyễn Thị Thùy Dương