CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

QUALITY POLICY

2023 - 2025

“Quản lý chất lượng toàn diện” là mục tiêu hàng đầu của Công ty Cổ phần truyền thông VMG và là chìa khóa của sự thành công và phát triển.

“Comprehensive quality management” is the top goal of VMG Media JSC, and that is the key to success and development

Để đạt được điều này chúng tôi cam kết:

To achieve this, we are committed:

1. Tuân thủ các yêu cầu về luật định và đạo đức kinh doanh

Compliance with legal requirements and business ethic

2. Không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ; đảm bảo các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng cam kết chất lượng (SLA) với khách hàng

Constantly improve the Service Quality Management system to ensure our product and services meet Service Level Agreement (SLA) with customers.

3. Không ngừng nâng cao năng lực quản lý và đầu tư phát triển nguồn lực để đáp ứng sự phát triển của Công ty

Constantly improve the management capacity and invest in developing human resource to meet the company's development

4. Tạo ra văn hóa chất lượng dịch vụ dung hòa với văn hóa doanh nghiệp

Create a culture of service quality in harmony with corporate culture

Chính sách này được truyền đạt và thấu hiểu đến từng thành viên trong Công ty để đảm bảo mọi người luôn nhận thức được chất lượng dịch vụ là yếu tố đầu tiên quyết định sự phát triển của Công ty.

This policy is communicated and understood to each member of the company to ensure people are always aware of service quality that are the first factor determining the development of the company.