CỔ ĐÔNG

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Cổ đông Công ty

Công ty cổ phần truyền thông VMG công bố Ngày không còn là cổ đông lớn của cổ đông Vũ Hạnh Quyền

Chi tiết xem tại: Báo cáo vv không còn là cổ đông lớn_Vũ Hạnh Quyên

Tin liên quan