CỔ ĐÔNG

Ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024

Công ty cổ phần truyền thông VMG Công bố ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

Chi tiết xem tại: CBTT ký HĐ kiểm toán

Tin liên quan