CỔ ĐÔNG

Cổ đông lớn thay đổi sở hữu tại VMG

Công ty Cổ phần truyền thông VMG công bố “Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn, nhà đầu tư năm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng” của Cổ đông lớn – Vũ Hạnh Quyên

Chi tiết xem tại:Báo cáo thay đổi sở hữu của CĐ lớn_26.4.2024_Vũ Hạnh Quyên_ban cong bo

Tin liên quan