CỔ ĐÔNG

Cử đại diện vốn tại Công ty Cổ phần công nghệ và dịch vụ Imedia & Công ty Cổ phần truyền thông VNNPlus

Công ty cổ phần truyền thông VMG Công bố cử đại diện vốn tại Công ty Cổ phần công nghệ và dịch vụ Imedia & Công ty Cổ phần truyền thông VNNPlus

Chi tiết xem tại:

QUYẾT ĐỊNH CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN IMEDIA

QUYẾT ĐỊNH CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN VNNPLUS

 

Tin liên quan