CỔ ĐÔNG

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023-2027

Công ty Cổ phần truyền thông VMG công bố Sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Chi tiết xem tại:

SYLL_ông Nguyễn Hoàng Nam

SYLL_ông Nguyễn Đức Thọ

Tin liên quan