Công văn giải trình ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm toán trong báo cáo kiểm toán BCTC năm 2020

Tải xuống Preview