Công văn giải trình biến động số liệu trong BCTC Quý 2 năm 2020

Tải xuống Preview