Tờ trình các vấn đề biểu quyết tại Đại hội cổ đông 2013

Tải xuống Preview