Thông báo về việc đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS

Tải xuống Preview