Công văn giải trình ý kiến ngoại trừ, nhấn mạnh của Công ty kiểm toán trong BCTC 2022 và chênh lệch LNST

Tải xuống Preview