Công văn giải trình ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm toán trong báo cáo kiểm toán BCTC năm 2021

Tải xuống Preview