Công văn giải trình đính chính số liệu BCTC Qúy 3 năm 2019

Tải xuống Preview