Công văn giải trình đính chính số liệu BCTC Qúy 2 năm 2019

Tải xuống Preview