SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

Dịch vụ Chuyển đổi số > Chữ ký số

Dịch vụ đang trong quá trình phất triển

CHỮ KÝ SỐ (CA)- TIMESTAMP

       Chữ ký số là một phương tiện điện tử để xác thực và xác nhận tính toàn vẹn của một tài liệu điện tử hoặc thông điệp trên Internet hoặc các hệ thống máy tính. 

      Timestamp được dùng để đánh dấu thời gian cụ thể khi một chữ ký số được tạo ra, để xác định rõ ràng thời điểm mà thông điệp hoặc tài liệu đã được ký kết, giúp xác định tính toàn vẹn và xác thực của dữ liệu trong quá trình truyền tải và lưu trữ

  • Tính xác định nguồn gốc: Đảm bảo danh tính của người ký.
  • Tính toàn vẹn: Đảm bảo nguyên vẹn nội dung trên văn bản không được chỉnh sửa.
  • Tính không thể phủ nhận: Không thể từ chối việc ký điện tử trên văn bản mà chủ sở hữu gửi đi.
  • Tính pháp lý: Tài liệu điện tử được ký điện tử có cùng giá trị pháp lý như một tài liệu giấy được ký bằng chữ ký viết tay.

Chữ ký số là một phương tiện điện tử để xác thực và xác nhận tính toàn vẹn của một tài liệu điện tử hoặc thông điệp trên Internet hoặc các hệ thống máy tính. 

Timestamp được dùng để đánh dấu thời gian cụ thể khi một chữ ký số được tạo ra, để xác định rõ ràng thời điểm mà thông điệp hoặc tài liệu đã được ký kết, giúp xác định tính toàn vẹn và xác thực của dữ liệu trong quá trình truyền tải và lưu trữ

  • Tính xác định nguồn gốc: Đảm bảo danh tính của người ký.
  • Tính toàn vẹn: Đảm bảo nguyên vẹn nội dung trên văn bản không được chỉnh sửa.
  • Tính không thể phủ nhận: Không thể từ chối việc ký điện tử trên văn bản mà chủ sở hữu gửi đi.
  • Tính pháp lý: Tài liệu điện tử được ký điện tử có cùng giá trị pháp lý như một tài liệu giấy được ký bằng chữ ký viết tay.

Thấu hiểu và luôn nâng cấp sản phẩm, tuân thủ tính pháp lý tại Việt Nam.

Tiết kiệm chi phí lên đến 70 - 80% so với dịch vụ truyền thống.

Khả năng tích hợp với các hệ thống tác nghiệp: CRM, HR… và kết nối API linh hoạt.

LIÊN HỆ TƯ VẤN DỊCH VỤ