CỔ ĐÔNG

Mã chứng khoán của Công ty được đưa ra khỏi diện cảnh báo từ 28/3/2024

Căn cứ theo quyết định số 161/QĐ-SGDHN ngày 25/03/2024 về việc “Đưa ra khỏi diện cảnh báo đối với cổ phiếu ABC của Công ty Cổ phần truyền thông VMG:

  • Lý do đưa ra khỏi diện cảnh báo: Tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với BCTC năm 2023 của Công ty Cổ phần truyền thông VMG
  • Ngày đưa ra khỏi diện cảnh báo: 28/03/2024

Chi tiết xem tại: Quyết định 161QĐ-SGDHN vv đưa ra khỏi diện cách báo_28.03.2024

Tin liên quan