CỔ ĐÔNG

Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần truyền thông VMG công bố Nghị quyết của HĐQT số 05/2024/NQ-HĐQT về việc Thông qua thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

CBTT tổ chức họp ĐHĐCĐ 2024

Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian họp ĐHĐCĐ 2024

Thông báo lập ds cổ đông tham dự đhđcđ 2024

 

Tin liên quan