CỔ ĐÔNG

Chương trình và Dự thảo Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần truyền thông VMG Công bố Chương Trình và Dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

  • Thời gian tổ chức: 8h00,thứ Tư, ngày 24/04/2024
  • Địa điểm: Hội trường tầng M, Hội trường Tầng 22, Tòa nhà Peakview Tower, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

1 thư mời tham dự ĐHĐCĐ

2 Chương trình ĐHĐCĐ

3 giấy xác nhận tham dự

3.1 giấy ủy quyền

4 Thông báo bầu bổ sung thành viên HĐQT

5 mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT

5.1 Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT

6 Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT

7 Quy chế bầu thành viên HĐQT

7.1 Quy chế đại hội

8 Mẫu thẻ biểu quyết

8.1 Mẫu phiếu biểu quyết

8.2 Mẫu phiếu bầu thành viên HĐQT

9 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

10 Báo cáo HĐQT

10.1 Báo cáo của BKS

11 Tờ trình số 01 thông qua BCTC đã kiểm toán

11.1 Tờ trình số 03 bổ sung ngành nghề KD

11.2 Tờ trình số 05 lựa chọn đơn vị kiểm toán

11.3 Tờ trình số 02 phân phối lợi nhuận

11.4 Tờ trình số 06 kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS

11.5 Tờ trình số 07 thông qua kế hoạch niêm yết

11.6 Tờ trình số 08 thông qua ký kết HĐ GD với người có liên quan

11.7 Tờ trình số 09 Phê chuẩn chức danh Thành viên HĐQT độc lập

11.8 Tờ trình số 10 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

 

Tin liên quan