Coming soon

🍾 🎂 🍺 🍰 🍉

15 năm - chuyển mình chinh phục đỉnh cao

VMG, sau bao năm phát triển

Đã vững vàng, và đã mạnh giàu hơn

Ngày hôm nay, phải xin nói "Cảm ơn"

Với công lao của bao người đi trước

Chung sức, đồng lòng, nắng mưa, xuôi ngược

Tạo móng nền, chào đón tuổi 15

Hành trình mới, chẳng quản ngại khó khăn

Cùng chuyển mình, đỉnh cao ta chinh phục

Cùng kiên trì, sẽ tới bờ hạnh phúc

Cùng dựng xây, sẽ rạng rỡ tương lai

Công nghệ, data định hướng lâu dài

Quản trị hay để bánh đà quay mãi...