Tháng
12
Báo cáo thường niên năm 2020


Tháng
12
Công văn giải trình ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm toán trong Báo cáo kiểm toán BCTC 2020


Tháng
12
Công văn giải trình biến động số liệu trong BCTC sau kiểm toán năm 2020


Tháng
12
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 sau kiểm toán


Tháng
12
Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán


Tháng
12
Danh sách cổ đông lớn, Cổ đông Nhà nước


Tháng
12
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020


Tháng
12
Công văn giải trình biến động số liệu trong BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2020


Tháng
12
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2020


Tháng
12
Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2020


Tháng
10
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 trước kiểm toán


Tháng
10
Báo cáo tài chính riêng Quý 3 trước kiểm toán


Tháng
8
Công văn giải trình biến động số liệu trong BCTC bán niên năm 2020


Tháng
8
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2020 sau kiểm toán


Tháng
8
Báo cáo tài chính riêng bán niên 2020 sau kiểm toán


Tháng
7
Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn


Tháng
7
Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2020


Tháng
7
Công văn giải trình biến động số liệu trong BCTC quý 2 năm 2020


Tháng
7
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2020


Tháng
7
Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2020


Tháng
4
Công văn giải trình đính chính số liệu BCTC Q1 năm 2020


Tháng
4
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2020


Tháng
4
Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2020