Tháng
12
Báo cáo thường niên năm 2019


Tháng
12
Công văn giải trình đính chính số liệu BCTC năm 2019


Tháng
12
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (đã kiểm toán)


Tháng
12
Báo cáo tài chính riêng năm 2019 (đã kiểm toán)


Tháng
12
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2019


Tháng
12
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 31/12/2019


Tháng
12
Bảng cung cấp thông tin quản trị công ty 2019


Tháng
12
Công văn giải trình đính chính số liệu BCTC Q4 năm 2019


Tháng
12
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019


Tháng
12
Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2019


Tháng
9
Công văn giải trình đính chính số liệu BCTC Q3 năm 2019


Tháng
9
Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2019


Tháng
9
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2019


Tháng
8
Công văn giải trình đính chính số liệu BCTC bán niên năm 2019


Tháng
8
Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2019 (đã kiểm toán)


Tháng
8
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2019 (đã kiểm toán)


Tháng
7
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn


Tháng
7
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019


Tháng
6
Công văn giải trình đính chính số liệu BCTC Q2 năm 2019


Tháng
6
Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2019


Tháng
6
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2019


Tháng
3
Công văn giải trình đính chính số liệu BCTC Q1 năm 2019


Tháng
3
Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2019


Tháng
3
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2019