Tháng
12
Báo cáo thường niên năm 2018


Tháng
12
Báo cáo thường niên 2018


Tháng
12
Công văn giải trình đính chính số liệu BCTC năm 2018


Tháng
12
Báo cáo tài chính riêng năm 2018 (đã kiểm toán)


Tháng
12
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (đã kiểm toán)


Tháng
12
Bảng cung cấp thông tin quản trị công ty


Tháng
12
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2018


Tháng
12
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn


Tháng
12
Công văn giải trình đính chính số liệu BCTC Q4 2018


Tháng
12
Báo cáo tài hợp nhất Q4 2018


Tháng
12
Báo cáo tài chính riêng Q4 2018


Tháng
9
Công văn giải trình đính chính số liệu BCTC Q3 2018


Tháng
9
Báo cáo tài chính hợp nhất Q3 2018


Tháng
9
Báo cáo tài chính riêng Q3 2018


Tháng
8
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn


Tháng
6
Công văn giải trình BCTC bán niên 2018 sau soát xét


Tháng
6
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2018 (đã kiểm toán)


Tháng
6
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 2018 (đã kiểm toán)


Tháng
6
Công văn giải trình đính chính số liệu BCTC Q2 2018


Tháng
6
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2018


Tháng
6
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 2018


Tháng
6
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018


Tháng
3
Công văn giải trình đính chính số liệu BCTC Q1 2018


Tháng
3
Báo cáo tài chính hợp nhất Q1 2018


Tháng
3
Báo cáo tài chính riêng Q1 2018