Tháng
12
Báo cáo thường niên 2016


Tháng
12
Giải trình thay đổi số liệu so với năm trước


Tháng
12
Giải trình thay đổi số liệu so với trước kiểm toán


Tháng
12
Báo cáo tài chính hợp nhất 2016 (đã kiểm toán)


Tháng
12
Báo cáo tài chính riêng 2016 (đã kiểm toán)


Tháng
12
Báo cáo tài chính hợp nhất 2016


Tháng
12
Báo cáo tài chính riêng 2016


Tháng
12
Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước và cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng cuối năm 2016


Tháng
9
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III 2016


Tháng
9
Báo cáo tài chính riêng quý III 2016


Tháng
6
Giải trình về việc thay đổi số liệu trong Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 trước và sau soát xét


Tháng
6
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016


Tháng
6
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 (đã soát xét)


Tháng
6
Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2016 (đã soát xét)


Tháng
6
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II 2016


Tháng
6
Báo cáo tài chính riêng quý II 2016


Tháng
3
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I 2016


Tháng
3
Báo cáo tài chính riêng quý I 2016