ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

20/12/2016 9:24:32 SA

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần truyền thông VMG năm 2021 được bắt đầu vào lúc 8h45 ngày 29/04/2021 tại Hội trường tầng 22, Tòa Nhà Peakview số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

Phiên họp được tiến hành với sự có mặt của 98 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 16.796.238 cổ phần, chiếm 82% trên tổng số 20.393.000 cổ phần của công ty.

Chủ tọa hội nghị: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Tấn

Hội nghị đã thông qua nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 (đính kèm) 

Kính thông báo để Quý Cổ đông nắm được thông tin.

Trân trọng.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2021