ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần truyền thông VMG năm 2020 được bắt đầu vào lúc 8h30 ngày 12/06/2020 tại Hội trường tầng 22, Tòa Nhà Peakview số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

Phiên họp được tiến hành với sự có mặt của 92 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 17.181.458 cổ phần, chiếm 84,34% trên tổng số 20.393.000 cổ phần của công ty.

Chủ tọa hội nghị: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Tấn

Hội nghị đã thông qua nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 (đính kèm) và thông qua phương án chia cổ tức 10% mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu).

Kính thông báo để Quý Cổ đông nắm được thông tin.

Trân trọng.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2020