Thông báo thay đổi thành viên HĐQT

Thông báo thay đổi thành viên HĐQT

Ngày 31/07/2019 Công ty Cồ phần Truyền thông VMG đã nhận được thông báo bằng văn bản đơn xin từ nhiệm vị trí Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần truyền thông VMG của ông Nguyễn Mạnh Hà. Công ty trân trọng thông báo sự thay đổi như sau:

Ông Nguyễn Đăng Thắng sẽ thay ông Nguyễn Mạnh Hà làm đại diện 1/3 vốn góp của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong Hội đồng quản trị của VMG.

Sự thay đổi này có hiệu lực kể từ ngày 31/07/2019.

Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Truyền thông VMG xin thông báo đến Quý cổ đông được biết.

Công văn thông báo