Vận hành dịch vụ

Vận hành dịch vụ

Mô tả dịch vụ

Hỗ trợ vận hành, khai thác  các dịch vụ kinh doanh của VMG

Hỗ trợ Khách hàng sử dụng dịch vụ tốt.
Duy trì chất lượng dịch vụ ổn định.
Cung cấp tới đơn vị kinh doanh những nhu cầu, ý kiến của KH trong quá trình sử dụng để góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ.

Liên hệ với dịch vụ

Email liên hệ: 19001255@vmgmedia.vn