our teamÔng Nguyễn Mạnh Hùng

Chủ tịch HĐQT

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương

Ủy Viên HĐQT

Ông Nguyễn Thanh Hải

Ủy Viên HĐQT

Ông Võ Thăng Long

Ủy Viên HĐQT

Ông Lương Minh Tuấn

Ủy Viên HĐQT

Ông Lương Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ Công ty cổ phần truyền thông VMG

Ông Lương Minh Tuấn

Tổng giám đốc

Ông Lương Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ Công ty cổ phần truyền thông VMGTrung tâm VAS

Trung tâm quảng cáo số

Trung tâm dịch vụ khách hàng

Trung tâm bản quyền

Phòng QTNNL & DVNB

Phòng tài chính kế toán

Phòng hệ thống

Phòng đối soát tính cước

Phòng phát triển phần mềm

Hội đồng quản trị

 • Ông Nguyễn Mạnh Hùng

  Chủ tịch HĐQT

 • Bà Nguyễn Thị Thùy Dương

  Ủy Viên HĐQT

 • Ông Nguyễn Thanh Hải

  Ủy Viên HĐQT

 • Ông Võ Thăng Long

  Ủy Viên HĐQT

 • Ông Lương Minh Tuấn

  Ủy Viên HĐQT

Ban Lãnh đạo

 • Ông Lương Minh Tuấn

  Ủy Viên HĐQT

Ban Quản lý

 • Trung tâm VAS

 • Trung tâm quảng cáo số

 • Trung tâm dịch vụ khách hàng

 • Trung tâm bản quyền

 • Phòng QTNNL & DVNB

 • Phòng tài chính kế toán

 • Phòng hệ thống

 • Phòng đối soát tính cước

 • Phòng phát triển phần mềm