VĂN BẢN

Quy chế đào tạo nhân viên 2009

 

Chi tiết

 

Sổ tay nhân viên

 

Chi tiết

 

Tài liệu hướng dẫn quyền hạn  

 

Chi tiết

 

Nội quy lao động của VMG

 

Chi tiết

 

 

Thông báo chính sách đối xử bình đẳng với người lao động

 

Chi tiết