VMG thông báo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ_CFO_ đợt 2