Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ CFO_đợt 2_16022017