Phê chuẩn hợp đồng mua bán cổ phần của Công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT