Công ty VMG thông báo về ngày giao dịch đầu tiên Cổ phiếu VMG trên thị trường Upcom

Kính gửi : Quý Cổ Đông Công ty CP Truyền thông VMG

 

Công ty cổ phần Truyền thông VMG trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu của Công ty cổ phần Truyền thông VMG trên thị trường UPCOM được bắt đầu vào Thứ Năm , ngày 18/8/2016.  Thông tin chi tiết theo file đính kèm.

 

Kính thông báo để Quý Cổ Đông nắm được thông tin .

 

Tài liệu đính kèm :

 

1.  Trang 1 "Quyết định số 497/QĐ-SGDHN ngày 10/8/2016 về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Truyền thông VMG.pdf"

2. Trang 02 "Quyết định số 497/QĐ-SGDHN ngày 10/8/2016 về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Truyền thông VMG.pdf"

2. " Thông báo số 794/TB-SGDHN ngày 10/8/2016 về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Truyền thông VMG.pdf"

3. "Thông tin Tóm tắt về hồ sơ đăng ký giao dịch.pdf"

4. "Thông báo về ngày giao dịch cổ phiếu VMG trên thị trường Upcom.pdf"