Tháng
9
Công văn giải trình đính chính số liệu BCTC Q3 2018


Tháng
9
Báo cáo tài chính hợp nhất Q3 2018


Tháng
9
Báo cáo tài chính riêng Q3 2018


Tháng
8
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn


Tháng
6
Công văn giải trình BCTC bán niên 2018 sau soát xét


Tháng
6
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2018 (đã kiểm toán)


Tháng
6
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 2018 (đã kiểm toán)


Tháng
6
Công văn giải trình đính chính số liệu BCTC Q2 2018


Tháng
6
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2018


Tháng
6
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 2018


Tháng
6
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018


Tháng
3
Công văn giải trình đính chính số liệu BCTC Q1 2018


Tháng
3
Báo cáo tài chính hợp nhất Q1 2018


Tháng
3
Báo cáo tài chính riêng Q1 2018