Tháng
8
Công văn giải trình đính chính số liệu BCTC bán niên năm 2019


Tháng
8
Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2019 (đã kiểm toán)


Tháng
8
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2019 (đã kiểm toán)


Tháng
7
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn


Tháng
7
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019


Tháng
6
Công văn giải trình đính chính số liệu BCTC Q2 năm 2019


Tháng
6
Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2019


Tháng
6
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2019


Tháng
3
Công văn giải trình đính chính số liệu BCTC Q1 năm 2019


Tháng
3
Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2019


Tháng
3
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2019