VMG thông báo hủy Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lập ngày 23/04/2020

VMG thông báo hủy Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lập ngày 23/04/2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần truyền thông VMG

Công ty Cổ phần Truyền thông VMG trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc hủy danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã lập 23/04/2020 bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Trân trng thông báo!

CÔNG TY C PHN TRUYN THÔNG VMG 

Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam