VNPT thông báo thay đổi người đại diện vốn tại VMG

VNPT thông báo thay đổi người đại diện vốn tại VMG

Ngày 28/05/2019 Công ty Cồ phần Truyền thông VMG đã nhận được thông báo bằng văn bản qua đường bưu điện về việc thay đổi người đại diện vốn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG. Công ty trân trọng thông báo sự thay đổi như sau:

Ông Nguyễn Văn Tấn sẽ thay ông Ngô Diên Hy làm đại diện 2/3 vốn góp của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong Hội đồng quản trị của VMG.

Sự thay đổi này có hiệu lực kể từ ngày 24/05/2019.

Công văn thông báo