ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần truyền thông VMG năm 2019 được bắt đầu vào lúc 9h00 ngày 24/04/2019  tại trụ sở Công ty, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

Phiên họp được tiến hành với sự có mặt của 70 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 16.948.238 cổ phần, chiếm 83% trên tổng số 20.393.000 cổ phần của công ty.

Chủ tọa hội nghị: Chủ tịch HĐQT Ngô Diên Hy

Hội nghị đã thông qua nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 (đính kèm) và thông qua phương án chia cổ tức 10% mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu).

Kính thông báo để Quý Cổ đông nắm được thông tin.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông 2019

Báo cáo của BKS

Báo cáo của HĐQT

Tờ trình của HĐQT