Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính

Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính

  1. Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính
  2. Đối tác: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
  3. Ngày ký hợp đồng: 17/07/2018
  4. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC sẽ cung cấp cho Công ty Cổ phần truyền thông VMG các dịch vụ sau:
    • Dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018 được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam.
    • Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

Các Báo cáo tài chính được kiểm toán và soát xét bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày kết thúc kỳ kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu (nếu có), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc cùng ngày.