ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần truyền thông VMG năm 2018 được bắt đầu vào lúc 9h00 ngày 07/05/2018  tại trụ sở Công ty, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

Phiên họp được tiến hành với sự có mặt của 57 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 16.536.338 cổ phần, chiếm 80% trên tổng số 20.393.000 cổ phần của công ty.

Chủ tọa hội nghị: Chủ tịch HĐQT Ngô Diên Hy

Hội nghị đã thông qua nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 (đính kèm) và tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm ký 2018-2022.

Kính thông báo để Quý Cổ đông nắm được thông tin.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông 2018

Báo cáo của BKS

Báo cáo của HĐQT

Tờ trình của HĐQT