Sơ yếu lý lịch ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022

Sơ yếu lý lịch ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022

Kính gửi Quý Cổ đông,

Theo Công văn Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 đã ban hành, có 5 ứng cử viên có đạt đủ điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm ký 2018-2022 như sau:

  1. Ông Ngô Diên Hy (SYLL)
  2. Ông Nguyễn Mạnh Hà (SYLL)
  3. Ông Naoya Saito (SYLL)
  4. Ông Domingo Alsemo Alonso (SYLL)
  5. Ông Trần Bình Dương (SYLL)

Các ứng cử viên đề cử vào Ban Kiếm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2022 gồm có:

  1. Ông Phạm Minh Tuấn (SYLL)
  2. Ông Đỗ Ngọc Khuê (SYLL)
  3. Bà Bùi Thị Hồng (SYLL)

Kính thông báo để Quý Cổ đông nắm được thông tin.