Vị trí tuyển dụng

  • > VMG chi nhánh Hà Nội

    • Quản trị hệ thống máy chủ Linux và Windows.
    • Quản trị hệ thống ảo hóa Vmware.
    • Quản trị các hệ thống vận hành trên nền tảng Linux, Windows
Đăng ký nhận thông tin tuyển dụng từ VMG Media